Šekib Umihanić: Uskoro potpisivanje Ugovora UKC-a Tuzla i Univerziteta

Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, potpisat će uskoro Ugovor sa Univerzitetom u Tuzli, o regulisanju međusobnih prava i obaveza, čime će, nakon dugo vremena, konačno biti definisani načini i principi izvođenja nastave i obavljanja naučno-istraživačkih radova.

Čini se nevjerovatnom informacija da između Univerziteta u Tuzli i Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla ne postoji takav ugovor, posebno ako se ima u vidu njihov značaj, kao i društveni interes u djelatnostima koje obavljaju. Posljednji ugovor istekao je još 2010. godine. Cijeneći da je rješavanje ovoga problema od šireg društvenog interesa, u oktobru 2020. godine, podnio sam Skupštini TK inicijativu za izradu nacrta Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izvođenja nastave i obavljanju naučno-istraživačkog rada između Univerziteta u Tuzli i UKC Tuzla.

Skupštinska tijela su, tragom ove inicijative, pokrenula adekvatnu proceduru, tako da je 27. januara 2021. godine, održan prvi sastanak, na kojem je, Radnoj grupi, u čijem sam radu sudjelovao, dat na razmatranje prijedlog Ugovora. Ovo tijelo čine predstavnici Univerziteta u Tuzli i predstavnici UKC Tuzla.

Tokom sastanka svi članovi Radne grupe složili su se da je izrada Ugovora od iznimnog značaja za Univerzitet u Tuzli i UKC Tuzla, prije svega što će njime pravno-formalno biti definisana važna statusna pitanja ove dvije ustanove. Također, nesporno je da postoji i širok društveni interes u Tuzlanskom kantonu, s obzirom da je riječ o stvaranju pretpostavki za optimalnu organizaciju, rad i funkcionisanje sistema zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou i sistema obrazovanja kadrova kojima se povjerava najsloženija društvena zadaća – zaštita zdravlja stanovništva.

Od posebne je važnosti što će Ugovor regulisati pravna pitanja zaštite studenata i pacijenata, u uslovima pandemije Covid 19, s obzirom da je planirano izvođenje nastave. Ugovorom će, također biti regulisana pitanja uslova, načina i postupka organizovanja i izvođenja nastave, vježbi i obavljanja kliničkog staža po utvrđenom nastavnom planu i programu fakulteta zdravstvenog usmjerenja i eventualno drugih fakulteta prema ukazanoj potrebi (Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, i dr.). Bit će utvrđeni uslovi i kriteriji za obavljanje naučno-istraživačkog rada u području biomedicine i zdravstva, kao i drugim područjima u kojima za to postoje odgovarajući kapaciteti. Jedan od najvažnijih segmenata ovoga ugovora je definisanje institucionalnih oblika saradnje u svrhu razvoja i podsticanja zajedničkih istraživanja, organizacije naučnih i stručnih skupova, izdavanja naučnih i stručnih publikacija, itd.

Posebno važno pitanje za obje ustanove je pitanje radno-pravnog statusa njihovih radnika uključenih u izvođenje nastave, pri čemu treba imati u vidu, kako one radnike, koji imaju istovremeno zasnovan radni odnos u obje ustanove, sa nepunim radnim vremenom, tako i radnike UKC Tuzla koji su izabrani u odgovarajuća naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa sa Univerzitetom u Tuzli.
Potpisivanje Ugovora Univerziteta u Tuzli i Univerzitetskog kliničkog centra, važan je korak u uspostavljanju funkcionalnog odnosa između ustanova, preduzeća i organizacija, kojima je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Uspostavljanje takvoga odnosa dovest će do mnogo efikasnijega rada, a u konačnici, na dobitku će biti, prije svih, građani Tuzlanskog kantona.