Glavni odbor SDA: Nasrtaji na BiH zahtijevaju jedinstvo svih patriotskih snaga

1.Glavni odbor je ocijenio da je Stranka ostvarila sve planirane izborne ciljeve. Kao pobjednička stranka, SDA još jednom upućuje poziv svim strankama koje su dobile značajnije povjerenje građana da pristupe hitnom formiranju vlasti na svim nivoima. Nasrtaji na  stabilnost i euroatlanski put Bosne i Hercegovine, kojima smo svjedoci, nalažu jedinstvo svih bosanskohercegovačkih političkih patriotskih snaga. To je pitanje odgovornosti probosanskih stranaka prema svojim biračima i građanima BiH.

2.Glavni odbor sa indignacijom odbacuje tezu dijelova grupacije “BH bloka” kojom pokušavaju izjednačiti državotvornu Stranku demokratske akcije sa antidržavnim nacionalnim strankama. To predstavlja sramni i nedopustivi pokušaj lažiranja historije, kroz izjednačavanje patriotskih snaga koje su branile državu sa onima koji su izvršili agresiju i genocid.

3.SDA nikada nije u presudnim trenucima lutala niti bježala od odgovornosti, te će i ovaj put braniti interese Bosne i Hercegovine, njenu cjelovitost i jednakost svih ljudi na cijeloj teritoriji države, sa svim partnerima koji su spremni na saradnju.

4.Čvrsto smo opredijeljeni za formiranje stabilnih parlamentarnih većina na svim nivoima vlasti u BiH, koje će osigurati snažnu podršku vladama i provođenje reformi na putu prema NATO i evropskim  integracijama BiH.  Budući partneri u vlasti moraju ispunjavati kriterij poštovanja ustavnih nadležnosti i vladavine prava što podrazumijeva i  provođenje važećih zakona i donesenih odluka u vezi sa NATO integrisanjem BiH.

5.Glavni odbor SDA osuđuje trajnu institucionalnu antidejtonsku diskriminatorsku politiku i praksu u entitetu RS kojima su izloženi Bošnjaci i Hrvati povratnici u ovaj entitet, a što se ispoljava naročito :

  • sprečavanjem povratka različitim mjerama uključujući i fizičke napade na povratnike, zastrašivanje, uništavanje imovine i neprocesuiranje ovih slučajeva;
  • sprečavanjem upošljavanja u javnim institucijama entiteta RS i pored Ustavne garancije da će to svima biti omogućeno na jednak način;
  • negiranjem genocida i zločina, te nagrađivanjem osuđenih ratnih zločinaca što je izraz izrugivanja vrijednostima, normama i institucijama međunarodnog pravnog i civilizacijskog poretka.
  • uskraćivanjem prava na obrazovanje i onemogućavanjem slobodnog imenovanja maternjeg jezika iako to ustavi u BiH, Odluka Ustavnog suda BiH i svi međunarodni instrumenti o ljudskim pravima garantuju;
  • održavanjem asimetričnih ustavnih rješenja i neučinkovitog mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa što je posljedica odbijanja  potpune implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda (U-5/98);
  • otvorenim suprotstavljanjem implementaciji odluka Ustavnog suda  od strane instutucija entiteta RS  koje pravosuđe ne procesuira  u skladu sa zakonom.
  • svjesnom radikalizacijom političkih prilika putem javnih istupa najviših entitetskih dužnosnika.

6.Glavni odbor SDA smatra da se izvor ovakvog diskriminatorskog i antidejtonskog djelovanja nalazi u nastojanju srpske politike u BiH da političkim sredstvima ostvari ratne ciljeve proklamovane u “Deklaraciji o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH” (9. januara 1992. godine) i “Odluke o strateškim ciljevima srpskog naroda u BiH” (12. maja 1992. godine), uključujući i stvaranje države srpskog naroda s ove strane Drine.

7.Glavni odbor traži od svih kadrova Stranke koji su imenovani ili izabrani u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti da, u skladu sa svojim nadležnostima, koristeći sve raspoložive pravne instrumente,odmah počnu sa osporavanjem diskriminirajućih odredbi u ustavima i zakonima pred nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, a radi postizanja pune konstitutivnosti Bošnjaka i Hrvata te ravnopravnosti svih građana u entitetu RS, a u konačnici i do uključivanja Bošnjaka i Hrvata u naziv entiteta RS. Zadužuje se Generalni sekretar i Pravni savjet SDA da koordiniraju ove aktivnosti.

8.Osuđujemo inertnost i pasivnost međunarodne zajednice, prije svega Ureda visokog predstavnika u BiH, u pogledu obaveze sprečavanja diskriminatorskog i antidejtonskog djelovanja vlasti entiteta RS i pozivamo ih na djelovanje u skladu sa mandatom koji im je dodijeljen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

9.Imenovanjem Gordane Tadić na poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH  je dovršen proces protuustavnog odstranjivanja Bošnjaka sa čelnih pozicija u pravosuđu. U vrijeme kada je Gordana Tadić obavljala funkciju v.d. glavnog tužioca zaustavljen je proces sankcionisanja odgovornih za neustavni referendum povodom obilježavanja 9.januara kao Dana RS-a i otpočeo je proces masovnog hapšenja i procesuiranja komandanata Armije RBiH kako bi se napravio vještački etnički balans u procesuiranju ratnih zločina.

To su očigledno bile glavne reference i zasluge za imenovanje Gordane Tadić na ovu funkciju. Više je nego jasno da je većinski broj članova Visokog tužilačkog i sudskog vijeća puki provoditelj politika koje Bošnjake iz navedenih razloga žele ukloniti iz vrha pravosuđa i spriječiti da se Tužilatvo BiH odlučnije obračuna sa korupcijom.

10.SDA će tražiti temeljitu reformu pravosudnog sistema BiH, kao i transformaciju VSTV-a i njegovih nadležnosti, kako bi se vratilo povjerenje građana u cjelokupni pravosudni sistem.

11.Glavni odbor zadužuje načelnike općina, kantonalne i federalne premijere i nadležne ministre da usmjere finansijska sredstva iz općinskih , kantonalnih i federalnog budžeta  potrebna za pravnu pomoć procesuranim braniocima Bosne i Hercegovine.

12. Glavni odbor zadužuje poslanike i delegate u Parlamentu FBiH da nastave aktivnosti u cilju konačnog usvajanja nužnih izmjena Zakona o igrama na sreću kako bi se građani, a naročito omladina, zaštitili od ove društvene pošasti.

13.Glavni odbor zadužuje poslanike i delegate u Parlamentu F BiH da nastave aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti porodica sa djecom čiji je Nacrt usvojen na inicijativu SDA, a kojim se osigurava naknada dječjeg doplatka i  izjednaćavanje porodiljskih naknada za sve porodice u F BiH.

14.Odbacujemo Deklaraciju HNS kojom se negiranjem pravosnažne presude UN-ovog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju izruguje istina o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, grubo vrijeđaju žrtave udruženog zločinačkog poduhvata i pokušava   revidirati historija.

Nikakvim i ničijim deklaracijama  ne mogu se promijeniti pravosnažne presude Haškog tribunala i historijske činjenice, ali takva nastojanja šalju  jasnu i nedvosmislenu poruku o politici koju zastupa HNS, kako nama u Bosni i Hercegovini, tako i cjelokupnoj međunarodnoj javnosti. Negiranjem presuda međunarodnog suda dodatno se narušava povjerenje među narodima. Korak ka izgradnji povjerenja predstavljao bi odricanje HNS-a od naslijeđa UZP-a, koji je, kako je presuđeno, imao za cilj stvaranje etnički čistog entiteta. Povjerenje i budućnost mogu se graditi isključivo na istini i odricanjem od politika koje su za cilj imale pokušaj razbijanja BiH, uz činjenje masovnih ratnih zločina.

15.Glavni odbor zahtjeva od Ministarstva civilnih poslova i Agencije za visoko obrazovanje te nadležnih entitetskih i kantonalnih institucija dosljednu primjenu  Okvirnog zakona o visokom obrazovanju i striktnu primjenu obavezujućih standarda u procesu akreditacije univetziteta.

Pozivano nadležne  entitetske/ kantonalne inspekcijske službe da prespitaju opravdanost osnivanja i postojanja univerziteta te da u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanje predlože zabranu rada univerziteta koji ne ispunjavanju definirane standarde i proglase njihove diplome nevažećim.

16.Pozivamo nadležne institucije da provedu energičnu provjeru svih sumnjivih diploma, a od svih univerziteta  očekujemo punu saradnu  sa nadležnim institucijama  u procesu provjere vjerodostojnosti postojećih diploma.

17.Pozivamo  Doma naroda Parlamenta F BiH da hitno usvoji Budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko se Dom naroda ne konstituiše u novom sazivu u roku od sedam dana , pozivamo rukovodstvo Doma da , u skladu za poslovničkom obavezom, sazovu sjednicu Doma naroda u postojećem sazivu kako bi se usvojio Budžet Federacije BiH u interesu svih njenih građana.

18.Glavni odbor osuđuje formiranje revizionističkih komisija Vlade RS-a kao još jedan u nizu pokušaja da se političkim utjecajem izmjeni istina o genocidu i ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini utvrđena pravosnažnim presudama najviših međunarodnih sudova.

SDA će pismenim putem pozvati ambasade u BiH, čiji su državljani članovi tzv.komisija uspostavljenih odlukama vlasti u RS-u da jasno osude i ograde se od aktivnosti i stavova  svojih državljana u tzv.komisijama.

Od Vijeća za implementaciju mira zahtijevamo izricanje nedvosmislenih stavova o anticivilizacijskoj, protivpravnoj i antidejtonskoj namjeri Vlade entiteta RS, kao kreatora ovih komisija koje su od svog osnivača dobile morbidni zadatak da one sude, ne samo međunarodnim sudovima, nego i samim žrtvama  u izvršno presuđenim predmetima najtežih ratnih zločina počinjenih na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata do danas.

Od Visokog predstavnika očekujemo donošenje hitne odluke o poništavanju Odluke Vlade RS o formiranju ovih sramnih komisija.

Pozivamo zvaničnike bosanskohercegovačkog entiteta RS i susjedne Srbije da se, umjesto pokušaja revizije historije, konačno suoče sa istinom o počinjenom genocidu i zločinima širom Bosne i Hercegovine.

19.Sedmi Kongres Stranke demokratske akcije će se održat u septembru 2019. godine.  Glavni odbor će na svojoj narednoj sjednici u martu mjesecu donijeti odluke o provođenju izbora u Stranci, datumu održavanja Kongresa i usvojiti potrebne akte za provođenje izbora i održavanje Kongresa.