Čaušević: Inicijativa na IZJAŠNJENJE SKUPŠTINI TK koja se odnosi na sveobuhvatan pristup za poboljšanje statusa u obrazovanju na području TK

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
ZASTUPNIK: Midhat Čaušević

U skladu s Poslovnikom o radu Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), Člana 207. Poslovnika o radu podnosim inicijativu Skupštini TK na izjašnjenje:

Inicijativa za poboljšanje statusa u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području TK

Predškolski odgoj i obrazovanje

Intenzivirati aktivnosti na sistematičnijem rješavanju i uključivanju djece u ustanove za Predškolski odgoj i obrazovanje.

a. Nastaviti s praksom subvencije boravka djece u Predškolskim ustanovama za porodice „slabijeg“ materijalnog statusa te poduzeti konkretne aktivnosti u vidu podrške za uspostavljanje Predškolskih ustanova gdje ih trenutno nema (Općine na području TK).

b. Sagledati mogućnost uspostave djelatnosti Predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa s teškoćama u razvoju (invaliditet, oštećenja vida i sluha, djeca s kroničnim bolestima) na nivou TK.

Osnovno i srednje obrazovanje:

Pristupiti izradi Pedagoških standarda za osnovno i srednje obrazovanje

a. Nastaviti započetu aktivnost na izradi novih Pedagoških standarda i normativa (do sada je formirana stručna komisija i predložena radna verzija teksta od strane Sindikata i sve aktivnosti su obustavljene uslijed početka pandemije 2020. godine)

b. Realizirati usvojenu inicijativu na Skupštini TK o pokretanju procedure za izmjenu NPP u dijelu koji bi omogućio nastavnicima (180 ECTS) koji su u međuvremenu stekli status magistara nauka (kumulativno 300 ECTS) da mogu ostvariti svoja prava višeg kao i njihove kolege koji imaju (240 ECTS).

c. Dati podršku započetim aktivnostima revidiranja NPP za srednje tehničke i stručne škole za čiju aktivnost su planirana sredstva u Budžetu za 2021. Godinu. Pedagoški zavod je pokrenuo ovu aktivnost i zajedno je sa Ministarstvom obrazovanja i nauke realizira.

d. Aktualizirati započete aktivnosti na revidiranju NPP za osnovno obrazovanje (kurikulumi). Dokument upućen prema Ministarstvu obrazovanja i nauke 2018. godine od strane Pedagoškog zavoda.

e. Formirati radnu grupu za izradu programskih dokumenta koji bi omogućili realizaciju dualnog sistema obrazovanja u srednjim školama (školovanje/praksa/rad).

f. Sagledati mogućnosti i ustanoviti broj nastavnika i profesora koji su preko 10 godina su obrazovnom procesu na TK a nisu riješili svoj status na neodređeno vrijeme. Sačiniti analizu uposlenika na neodređeno vrijeme koji putuju 20 i više kilometara na posao (analizu sačiniti radi mogućeg rješavanja njihovog radnog statusa u mjestu stanovanja ili najbližem mjestu stanovanja čime bi se olakšalo uposlenicima ali i napravile određene uštede).

Visoko obrazovanje

Pristupiti implementacije usvojene inicijative na Skupštini TK od 27.07.2020. godine u dijelu koji se odnosi na:

a. Izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, Standarda i normativa za visoko obrazovanje (radni materijal koji su sačinili profesori UNTZ i upućen je u proceduru prema Ministarstvu obrazovanja i nauke u 2020. godini);

b. Odobriti JU Univerzitet u Tuzli prijem 36 asistenata u radni odnos (16 asistenata je odobreno u 2020. godini a po usvojenoj inicijativi od 27.07.2020. godine predviđen je prijem ukupno 50 asistenata u roku od dvije godine).

c. Obavezno davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa i prijem novog nastavnika ili dva asistenta umjesto nastavnika koji je stekao uvjete za penzionsanje – u skladu s potrebama (na način da će se prvo sagledati potreba matičnog odsjeka, zatim fakulteta sa kojeg nastavnik odlazi u penziju). Sličan modalitet primijeniti i na administrativno-tehničko osoblje;

d. Pristupiti neophodnim radnjama da se u što skorije vrijeme potpiše kolektivni ugovor s uposlenicima u visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona.

Pored navedenog potrebno je:

a. Obavezati Univerzitet u Tuzli da načini neophodne pretpostavke za implantaciju zakonskih mogućnosti studiranja uz rad (u posljednjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju načinjena je zakonska pretpostavaka ali nije do sada implantirana na UNTZ).

b. Obavezati Univerzitet u Tuzli da pristupi izradi potrebnih programskih dokumenta kojima bi se omogućilo Univerzitetu u Tuzli da oformi Institute naučno-istraživačkog i stručnog rada po uzoru na druge univerzitete u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Obrazloženje

Poštovani zastupnici Skupštine TK, smatram da se moraju nastaviti započeti procesi poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa na području TK. Suštinske izmjene moraju se načiniti u revidiranju nastavnih planova i programa te zakonskih rješenja. Nastojanja da učinimo obrazovni sistem funkcionalnijim je naše zajedničko opredjeljenje za jačanje prosperitetnije budućnosti države Bosne i Hercegovine.

Tuzla 18.02.2021. godine

                      Midhat Čaušević