Klub SDA traži zabranu izgradnje malih hidroelektrana u FBiH

Klub zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH predlaže usvajanje zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju prijedloga koji potpisuje predsjednik Kluba Osman Ćatić navodi se kako se u posljednje vrijeme mnogo radi i priča o izgradnji malih hidroelektrana, mHE. One su obično vezane za male vodotoke, rječice i potoke.

U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno preko stotinu malih hidroelektrana, a veliki broj njih je, preko 300, u raznim fazama planiranja, pripreme i izgradnje što znači da u Bosni Hercegovini neće biti ni rijeke ni potoka bez barem jedne male hidroelektrane.

Primjeri pokazuju da njihova izgradnja znači i potpuno uništenje prirodnog oblika i funkcije rijeka te flore i faune riječnog ekosistema. Male hidroelektrane predstavljaju postrojenja koja proizvode izuzetno male količine električne energije, istovremeno čineći nemjerljivu ekološku štetu.

Izgradnju ovih mHE prati i devastacija obala, korita rijeka jer su cjevovodi koji povezuju vodozahvat i turbinu često dugi i po nekoliko kilometrara.

Zakonom o vodama nadzor nad ovim malim hidroelektranama je uglavnom na kantonalnom nivou zbog kapaciteta koji
je ispod 5 MW. Samo izuzetno, ako su dvije hidroelektrane u nizu u dužini 2 km a zbir njihove jakosti prelazi 5 MW nadležnost je Federalne vodne inspekcije i u slučaju da se hidroelektrane nalaze u vodotoku I kategorije. Koncesije na vodu su takođe u nadležnosti kantonalne vlasti.

S aspekta voda najveći problem kod ovih objekata je poštivanje prihvatljivog protoka koji je propisan u Pravilniku o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. U ljetnim, sušnim mjesecima kada se znatno smanje protoci voda
često dolazi do narušavanja ekološki prihvatljivog protoka i negativnog djelovanja na ekosistem u ovim malim vodotocima. U ovom slučaju bi vlasnici mHE trebali da smanje proizvodnju električne energije ili je čak potpuno zaustave što im je propisano vodnim aktom, ali često se to ignoriše i u tom slučaju nadležna vodna inspekcija treba da reaguje.

– S obzirom na sve navedeno predlažemo usvajanje zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – navodi Klub zastupnika SDA.