GO SDA Tuzla prezentirao amandmane na Budžet Grada Tuzle za 2021. godinu: Budžet nije ni socijalni ni razvojni

U Gradskom odboru SDA Tuzla danas je organizovana press konferenciju na kojoj je bilo riječi o Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu koji je na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradskog vijeća te o amandmanima na Budžet koje je podnio Klub vijećnika SDA.

Pogled na suštinsku strukturu dinamike planiranja tekućih godišnjih prihoda i rashoda u Budžetu Grada Tuzla ukazuje na skoro identičan dokument kao i 2020, što je potvrda da aktuelna vlast ne želi nikakve promjene u dosadašnjem radu. Iz predloženog Budžeta ne može se pronaći brojčano iskazana najava da je budžet socijalni i razvojni.

S obzirom da smo nezadovoljni ovakvom projekcijom Budžeta, SDA Tuzla  je uložila 20 amandmana. Vrijednost ovih amandmana je oko 5 miliona KM.

Prvi dio se odnosi na unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje životnog standarda građana Tuzle, a tiče se sredstava koja Grad Tuzla dobija iz Elektroprivrede, odnosno naknade za prihode ostvarene radom termoelektrane. Radi se o iznosu od oko 3 miliona KM u ovim amandmanima te smatramo da predložena sredstva zaslužuju prioritet da budu realizirana u interesu građana u smislu proširenja toplifikacije grada na 6 000 domaćinstava, unaprjeđenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture. SDA insistira na ravnopravnom razvoju svih mjesnih grada Tuzle.

Dio amandmana odnosi se i na sanaciju posljedica pandemije s obzirom da predlagač nije uzeo u obzir da je i ovo godina pandemije te u prijedlogu Budžeta za 2021. godinu nema ni feninga za ove namjene. SDA kroz amandmane traži da se iz tekućih rezervi usmjeri novac u vrijednosti 800.000 KM koja će biti na dispoziciji našim građanima.

Ne smijemo zanemariti socijalnu komponentu, boračku populaciju, stanovništvo koje živi na ivici egzistencije. Grad Tuzla mora imati socijalnu osjetljivost za takve kategorije.

Razočaravajuće u Prijedlogu Budžeta je i što se izdvajanje i podsticaj za unaprjeđenje života mladih u Tuzli u smislu subvencija za stambeno zbrinjavanje, za formiranje porodice, svelo na sredstva ispod dozvoljenog. SDA traži da se to podigne na viši nivo.

Smatramo da navedeni Budžet ne odražava prioritete nego pokazuje interesne zone.

Zbog svega navedenog, stav Izvršnog odbora SDA Tuzla je da ukoliko se na sjednici Gradskog vijeća Tuzla ne usvoji više od 50 % amandmana, Klub vijećnika bude suzdržan prilikom glasanja.

SDA je uvijek otvorena za sve ideje i prijedloge naših građana koji budu smatrali da ova stranka može napraviti iskorak u boljem kvalitetu života u Tuzli.

PRIJEDLOG AMANDMANA KLUBA VIJEĆNIKA SDA NA BUDŽET GRADA TUZLA ZA 2021.

Amandman I

Formirati novi kod – Izgradnja centralnog kanalizacionog kolektora kroz urbanu gradsku zonu u iznosu od 1.000.000,00 KM  a da se potrebna sredstva osiguraju sa koda – 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

(kroz urbanu gradsku zonu ulogu centralnog kolektora je preuzelo korito rijeke Jale)

Amandman II

Formirati novi kod – Izgradnja kanalizacione infrastrukture u prigradskim mjesnim zajednicama u iznosu od 1.000.000,00 KM  a da se potrebna sredstva osiguraju sa koda 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

(u prigradskim mjesnim zajednicama, u kojima je razvijena vodovodna mreža za snabdijevanje vodom, a nema izgrađenog ni jednog metra kanalizacione mreže)

Amandman III

Formirati novi kod – Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda TE Tuzla – Grad Tuzla u iznosu od 500.000,00 KM a da se potrebna sredstva osiguraju sa računa koda 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

Postojeći kapacitet vrelovoda ograničenje za širenje Sistema za toplifikaciju stambenih objekata (postoji tehnička dokumentacija kojom je utvrđeno da je hidraulički kapacitet vrelovoda potrošen i neophodno je povećati kapacitet vrelovoda)

Amandman IV

Formirati novi kod – Izrada projektne dokumentacije na planu širenja zona toplifikacije u gradskim i prigradskim mjesnim zajednicama u iznosu od 200.000,00 KM a da se potrebna sredstva osiguraju sa računa koda 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

Amandman V

821224-2 – Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja – povećati na 2.500.000,00 KM

Uvećana sredstva usmjeriti u skladu sa Planom proširenja zona toplifikacije, priključiti 6 000 stambenih objekata na  sistem daljinskog  grijanja.

Amandman VI

Formirati novi kod – Poticaj za energetsku tranziciju i izgradnju fotonaponskih elektrana na područjima na kojima je završena eksploatacija uglja i drugih sirovina,  odlagalištima produkata procesa iz Termoelektrane Tuzla, većim javnim i poslovnim građevinskim objektima  u iznosu od 1.000.000,00 KM a da se potrebna sredstva osiguraju sa koda 722444 – Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrane.

(osnova je Međunarodni projekat u kojem je učestvovalo JP Centralno grijanje Tuzla)

Amandman VII

U Prijedlogu Budžeta Grada Tuzla  nema ni pfeninga o mjerama protiv pandemije, socijalnoj pomoći i zaštiti najugroženijih kategorija. Predlažemo da se u Fond za ublažavanje posljedica izazvanih COVIDom planiraju sredstva 800.000 KM.

Ova sredstva mogu se obezbjediti iz povećanih sredstava u iznosu od 4.022.793,76 KM koja je predlagač usmjerio na Gradsko vijeće i Službe u iznosima većim nego su bili planirani u Nacrtu. Imajući u vidu značaj Fonda koji je u 2020. bio planiran u iznosu 781.593,83 KM smatramo prijedlog amandmana opravdanim.

U nastavku dajemo prijedlog obezbjeđenja sredstava od 800.000 KM isključivo iz povećanih sredstava po Prijelogu u odnosu na Nacrt Budžeta i to sa slijedećih pozicija:

821300        GRADSKO VIJEĆE-Nabavka opreme umanjiti za                                          10.000      UKUPNO

613976-3     GRADSKO VIJEĆE- Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju    10.000

613976-4     GRADSKO VIJEĆE- Ostale ugovorene usluge                                                    5.000

25.000

614329-18   SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ,

      PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDU-

Transfer za rad-JP BIT Centar Tuzla                                                                     10.000

614329-23   Tekući grant – JZU Gradske apoteke Tuzla                                                        10.000

614329-26   Grant za tekuće poslovanje d.o.o. Tržnice Pijace Tuzla                                   30.000

611100/V    JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA Bruto place                               25.000

611100/V    JU OBDANIŠTE „NAŠE DIJETE“ TUZLABruto place                                               25.000

100.000

613324-3    SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ

                   ODJ. ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU

Izdaci za rad zimske službe                                                                                        50.000

613915       FOND ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Izrada projektne dokumentacije                                                                             50.000

821213-16   Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija  parkova                                                    25.000

821221-1     Izgradnja javne rasvjete                                                                                          40.000

821222-1     Izgradnja i rekonstrukcija puteva                                                                      100.000

821222-1/V Izgradnja i rekonstrukcija puteva                                                                          60.000

821224-1     Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja                    30.000

821224-1/V Izgradnja vodov. i kanaliz. mreže i objekata vodosnabdjevanja                   30.000

821224-2/V Izgradnja vrelovodne mreže                                                                                 200.000

585.000

613910        SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOV-PRAVNE POSLOVE

 Ugovorene usluge                                                                                   25.000

613976-4    Ostale ugovorene usluge                                                                       5.000

     30.000

613720 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Izdaci za tekuće održavanje                                                                                        10.000

613910  Ugovorene usluge                                                                                               10.000

20.000

614311-42 Grant neprofitnoj organizaciji –OKK Sloboda Tuzla             40.00          40.000

UKUPNO:                    800.000

Amandman VIII

Na poziciji GRANTOVI GRUPA 614000-GRANTOVI POJEDINCIMA

predlažemo slijedeće izmjene:

614239-1 Grantovi pojedincima-socijalne pomoći na kojoj je planirano   410.000   predlažemo 550.000

Razliku sredstava od 140.000 KM obezbjediti sa pozicije:

613724-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva.

Amandman IX

Ostali grantovi pojedincima  na kojoj je planirano 10.000  predlažemo                30.000

Razliku sredstava od 20.000 KM obezbjediti sa pozicije:

613724-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva.

Amandman X

Grantovi pojedincima za ublažavanje socio-

ekonomskih posljedica izazvanih COVID-om 19 na kojoj je planirano 0   predlažemo            200.000

Ova sredstva su izdaci Fonda za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID- 19.

Amandman XI

Grant pojedincima-za liječenje teško

oboljelih u inostranstvu      na kojoj je planirano    20.000          predlažemo                 50.000

Razliku sredstava od 30.000 KM obezbjediti sa pozicije:

613324-2 Izdaci za održavanje zelenih površina.

Amandman XII

614239-13 Grantovi pojedincima-Subvencioniranje kamate za stambeno

zbrinjavanje mladih       na kojoj je planirano    100.000

predlažemo                       200.000

sa pozicije

821224-2 Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja.

Amandman XIII

Grant pojedincima za poticaj

poljoprivredne proizvodnje na kojoj je planirano       10.000

predlažemo       50.000

sa pozicije:

613725-2 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije.

Amandman XIV

614511-1 Grant za podršku privatnim preduzećima

i poduzetnicima   na kojoj je planirano      170.000

predlažemo     200.000

sa pozicije:

613726 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete.

Amandman XV

614515 Grant privatnim preduzećima i poduzetnicima

za poticaj poljoprivredne proizvodnje  na kojoj je planirano    10.000

                                                                        predlažemo    30.000

sa pozicije:

613324-1 Izdaci za održavanje  higijene grada.

Amandman XV

614519-3 Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima

za ublažavanje socio-ekonomskih

posljedica izazvanih COVID-om19       na kojoj je planirano      0

predlažemo      250.000

Ova sredstva su izdaci Fonda za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID- 19.

Amandman XVI

614530 Grant za aktivnu politiku zapošljavanja   na kojoj je planirano 20.000

predlažemo                    50.000

sa pozicije    

613724-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva.

Amandman XVII

U grupi 615144-8  Kapitalni grant TK –

Za izgradnju Muzičke škole u Tuzli               na kojoj je planirano        70.000

                                                                        predlažemo                          150.000

Razlika ovih sredstava od 80.000 KM obezbjediti sa pozicije kapitalnih izdataka:

821224-2   Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja.

Amandman XVIII

U GRUPI 821213-12 KAPITALNI IZDACI

Izgradnja Poslovnih zona na kojoj je   planirano             50,000

predlažemo  150.000

Ova sredstva obezbjediti sa pozicije

614329-21Transfer za rad – RPC Tuzla –  “Inkubator Lipnica”                                    40.000

615411-1Grant JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla                                                      60.000

Amandman XIX

U grupi 614239-13 Grantovi pojedincima – Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih planirano  je 100.000 KM, predlažemo 200.000 KM sa pozicije

821224-2 Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja

Amandman XX

Formirati novi ekonomski kod – finansiranje rada udruženja gorska služba spašavanja stanica Tuzla u iznosu od 24.000,00 KM sa pozicije:

613976-4 Ostale ugovorene usluge.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla u GV Tuzla

Prof.dr. Zijah Rifatbegović