SDA u Skupštini TK: Amandmani na izmjene i dopune zakona, bezuslovna podrška studentima

Na zahtjev Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona zakazana je sjednica za ponedjeljak (27.09) na kojoj će biti razmtrane izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju u TK.

Naši zastupnici Šekib Umihanić i Midhat Čaušević podnijeli su i amandmane na navedeni Zakon, a koji će biti razmatrani u ponedjeljak.

Amandmani na navedeni Zakon se odnose na član 102, odnosno na pomoć studentima da ukoliko je u toku akademske godine došlo do prekida rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove usljed čega nije bilo moguće organizovati nastavu u skladu sa ustaljenim, klasičnim pravilima, student ima pravo upisa naredne godine studija uz uslov prenosa najviše četiri predmeta u narednu godinu studija.

Drugi amandman se odnosi na član 150, pomoć u pravima imatrikulanata, a koja ogleda se u obezbjeđenju prava završetka započetog studija po nastavnom planu i programu i sticanje odgovarajućeg stručnog, naučnog naziva prema propisima koji su važili u vrijeme početka upisa na prvu godinu studija, isključujući retroaktivnu primjenu dodatnih obaveza.

Treći amandman odnosi se na izmjene člana 95 (Upis studenata), obezbjeđenje mogućnosti studentima iz Sandžaka da studiraju na Univerzitetu u Tuzli. Prijedlog za dopunu navedenog Člana Zakona odnosi se na preciziranje statusa studenata, koji su strani državljani a sa područja su Sandžaka (Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Petnjica i Gusinje), u smislu da se pod jednakim uslovima utvrdi status istih kao i studenata koji dolaze sa područja Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na upis studenata sa područja Sandžaka na Univerzitet u Tuzli, te finansiranja istih iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Navedenim amandmanom, studentima iz Sandžaka bilo bi omogućeno studiranje na Univerzitetu u Tuzli, čime bi se stvorili uslovi da Sandžak dobije prioritetno potrebne kadrove (ljekare, inženjere, farmaceute i dr.

Pored izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona tražio je i zauzimanje stava Skupštine TK o hapšenju i privođenju pripadnika ARBiH.

Smatraju da je riječ o montiranim procesima po optužnicama iz Srbije koje izazivaju jednu potpunu pravnu nesigurnost, svjesni činjenice da Skupština TK ne može zaustaviti te procese, ali kao najviši zakonodavni organ smatraju da treba zauzeti stav i dati podršku ovim ljudima.