Dok drugi smanjuju finansijska sredstva za kulturu Vlada TK prepoznala rad kulturnih organizacija i zadržala nivo finansiranja

Iako je oblast kulture pogođena mjerama uslijed epidemije virusa Covid 19, resorno Ministarstvo, kao i Vlada Tuzlanskog kantona učinili su sve da podrže pravna lica koja su organizirala kulturne manifestacije ili se bavila izdavaštvom u 2020. godini sa ukupnim iznosom sredstava od 130.000,00 KM.

Bitno je napomenuti da, uprkos negativnim posljedicama pandemije, sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za navedene namjene nisu umanjena u odnosu na prethodne godine, već se zadržao trend blagog rasta.

U odnosu na prethodne godine Ministarstvo je unijelo određene novine u nastojanju da unaprijedi proceduru raspodjele sredstava, a sve u skladu sa kontinuiranim naporima da se unaprijedi transparetnost i adekvatno vrednovanje programa/projekata aktera u oblasti kulture.

Tako su Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton propisani uslovi koje podnosioci zahtjeva moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na dodjelu sredstava, definisani kriteriji za vrednovanje programa/projekata, te je utvrđeno da postupak raspodjele sredstava vrši stručna komisija na način propisan Odlukom, što su sve novine u odnosu na dosadašnju praksu.

Ministarstvo je po stupanju na snagu Odluke učinilo dostupnom svim zainteresovanima informaciju o mogućnosti za podnošenje zahtjeva za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti te je cjelokupna procedura dodjele sredstava učinjena transparentnom.

Stručna komisija je konstatovala da 57 programa/projekata manifestacija kulture i 6 programa/ projekata izdavačke djelatnosti ispunjavaju propisane uslove, te je za iste izvršila procjenu kvaliteta programa/projekta u skladu sa propisanim kriterijima i predložila iznos za njihovo sufinansiranje.

Na osnovu prijedloga stručne komisije Ministar je donio Odluku o odobravanju sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, a kojom je izvršena je raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture u iznosu od 120.000,00 KM i za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti u iznosu od 10.000,00 KM.

Ministar Mićanović je istakao da Ministarstvo kontinuirano radi na unaprjeđenju propisa u resornoj oblasti u okviru svojih nadležnosti, te je u tom smislu bitno istaći da je ove godine donesen Zakon o zaštiti kulturne baštine, a što je izraz nastojanja da se stvori pravni okvir koji bi tretirao zaštitu kulturne baštine u skladu sa savremenim kretanjima, čime bi se postavili temelji za sistemski pristup zaštiti kulturne baštine jer je oblast kulturne baštine bila regulisana zakonom koji je star 35 godina, te je isti bio prevaziđen u svakom smislu.

Odjeljenje za informisanje.

(Preuzeto: RTV TK)